ทัวร์ยุโรป 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป 7วัน 5คืน
ราคา: 69,900 บาท
รหัสสินค้า: EU003-GO- SCANDINAVIAN 4 CAPITAL-7D-5N-AY
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU003-GO- SCANDINAVIAN 4 CAPITAL-7D-5N-AY
กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน
วันที่สอง        โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – เรือ DFDS – ออสโล
วันที่สาม        ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง – Charlottenberg
วันที่สี่            Charlottenberg – คาลสตัท – สต็อคโฮล์ม
วันที่ห้า          กรุงสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือ SILJA LINE      
วันที่หก          กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน
วันที่เจ็ด         กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
ตุลาคม : 14-20, 21-27, 28 ต.ค.-3 พ.ย.
พฤศจิกายน : 10-16

 
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 69,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
69,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 25,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
 
กำหนดการเดินทาง 
ธันวาคม
: 2-8
 
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 72,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 72,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
72,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 28,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-

<<<<“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU>>>>