ทัวร์ยุโรป 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป 8วัน 5คืน
ราคา: 67,900 บาท
รหัสสินค้า: EU-GO-RUSSIA AURORA HUNTING-8D-5N-EY
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU-GO-RUSSIA AURORA HUNTING-8D-5N-EY
กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
วันที่สอง       อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนท์ซาเวียร์
                   – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา 
วันที่สาม       มอสโคว์
– มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
                   – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่สี่           มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ – ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ห้า         คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์
วันที่หก         มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง    
วันที่เจ็ด        ถนนอารบัต –  สนามบิน – อาบูดาบี
วันที่แปด       อาบูดาบี – กรุงเทพ   

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 67,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ      6,900 .-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 67,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน  ลดท่านละ 16,000.-
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
โปรดสอบถาม
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>