ทัวร์ยุโรป 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป 7วัน 4คืน
ราคา: 64,500 บาท
รหัสสินค้า: EU-GO-GERMANY-7D-4N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU-GO-GERMANY-7D-4N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ
วันที่สอง    แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต
วันที่สาม    แฟรงก์เฟิร์ต – OUTLET – โคโลญ
วันที่สี่        โคโลญ – อัมส์เตอร์ดัมส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
วันที่ห้า
      บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่เจ็ด     กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 64,500.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
64,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
64,500.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 28,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>