ทัวร์ยุโรป 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป 9วัน 6คืน
ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: EU-GO-AUSTRIA-9D-6N-EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU-GO-AUSTRIA-9D-6N-EK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ – ดูไบ
วันที่สอง      ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
วันที่สาม      ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
วันที่สี่          มิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก   
วันที่ห้า        ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก 
วันที่หก        ปราก – ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า 
วันที่เจ็ด       บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่แปด      บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่เก้า        ดูไบ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
             อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 52,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 52,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 52,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
52,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>