ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: TK WCT WQR1810B 10D7N QR
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : TK WCT WQR1810B 10D7N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย     
วันที่สาม คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน – อุชิซาร์
วันที่สี่ อังการา – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
วันที่ห้า อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์ – ไอวาลิค
วันที่หก ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่  
วันที่เจ็ด ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่แปด คอนย่า – อาดานา – ชมเมือง  
วันที่เก้า สนามบิน – โดฮา
วันที่สิบ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ


 

ออกเดินทางช่วง
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
พักท่านเดียว /ห้องจ่ายเพิ่ม 
28 มี.ค. – 06 เม.ย. / 04 – 13 เม.ย.      29,900 29,900 29,900 8,000
18 – 27 เม.ย. / 25 เม.ย. – 04  พ.ค.
02 11 พ.ค. / 23 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561
31,900 31,900 31,900 8,000

<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>