ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล 8วัน5คืน

ทัวร์ตุรกี อีสตันบูล 8วัน5คืน
ราคา: 43,900 บาท
รหัสสินค้า: TK CU EASY SPRING IN TURKEY 8D5N TK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : TK CU EASY SPRING IN TURKEY 8D5N TK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
วันที่สอง อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
วันที่สาม เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
วันที่สี่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร-เมืองคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง
วันที่ห้า ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่ – นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส 
วันที่หก กรุงอีสตันบูล (บินภายใน) – พระราชวังโคลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
วันที่เจ็ด สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
วันที่แปด กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
04 – 11 เมษายน 61 43,900 7,900
09 – 16 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900 7,900
11 – 18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900 7,900
ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>