ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เยือนเมืองบูร์ 8วัน5คืน

ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล เยือนเมืองบูร์ 8วัน5คืน
ราคา: 29,998 บาท
รหัสสินค้า: TK ITV TK92 HILIGHT TURKEY 8D5N TK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : TK ITV TK92 HILIGHT TURKEY 8D5N TK
เยือนเมืองอิสตันบูล เยือนเมืองบูร์ซา
อิชเมียร์ เมืองปามุคคาเล่ เยือนเมืองคัปปาโดเกีย 
เมืองเกอเรเม เมืองคอนย่า อังการา 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง
         ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน –
                      พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช      
วันที่สาม        เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์  
วันที่สี่           
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ –
                    ปราสาทปุยฝ้าย 
วันที่ห้า          เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย  คาราวานสไลน์ –
ครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง
วันที่หก          เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – 
                            Jewellery Shop - กรุงอังการา   
วันที่เจ็ด           อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ –
                       ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล         
วันที่แปด           ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /เดินทางท่านเดียว ที่นั่ง หมายเหตุ
4 – 11 ก.พ.61 29,998  
ไม่มีราคาเด็กและINF
7,500 30  
18 – 25 ก.พ.61 31,998 7,500 30  
5 – 12 มี.ค.61 32,998 7,500 30  
22 - 29 เม.ย.61 32,998 7,500 30  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>