ทัวร์ตุรกี TG03_RU HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

ทัวร์ตุรกี TG03_RU HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG
ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: TG03_RU HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : TG03_RU HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ท พระราชวังแคทเทอรีน 
ตื่นตาตื่นใจกับ "โชว์ละครสัตว์" สุดพิเศษล่องเรือแม่น้ำ มอสโคว์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่สอง       รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –
                   ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่สาม       พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
                  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่สี่           มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว 
วันที่ห้า         พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
                  - CIRCUS
วันที่หก        เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
วันที่เจ็ด        สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
03 – 09 กุมภาพันธ์ 61 54,900 54,900 53,900 10,000 37,900
05 – 11 กุมภาพันธ์ 61 54,900 54,900 53,900 10,000 37,900
07 – 13 กุมภาพันธ์ 61 54,900 54,900 53,900 10,000 37,900
10 – 16 กุมภาพันธ์ 61 54,900 54,900 53,900 10,000 37,900
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>