ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ เซเลบริตี้ 5วัน3คืน
ราคา: 26,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ61 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ61 5D3N XJ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
วันที่สอง        ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า – ซาคาเอะ
วันที่สาม        อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –
                     โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่            ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ –
                     อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ห้า          สนามบินดอนเมืองอัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 28,888.- 7,900
01-05 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
02-06 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
03-07 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
04-08 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
08-12 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
09-13 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
10-14 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900
11-15 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
12-16 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
13-17 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
14-18 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
15-19 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
16-20 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
17-21 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
18-22 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
19-23 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
20-24 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
21-25 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
22-26 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
23-27 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
24-28 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900
25-29 ธันวาคม 2561 32,888.- 7,900
26-30 ธันวาคม 2561 32,888.- 7,900
27-31 ธันวาคม 2561 32,888.- 7,900
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 10,900
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 10,900
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 10,900
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 10,900
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 10,900
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 10,900
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 10,900
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 10,900
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 10,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>