ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน
ราคา: 24,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG AZNGO05 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP ZG AZNGO05 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง        สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO
                     WINTER ILLUMINATION
วันที่สาม        ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
วันที่สี่            ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -
                     หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้
วันที่ห้า          สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
08 - 12 มกราคม 2562 24,999  8,000
09 - 13 มกราคม 2562 26,999 8,000
10 - 14 มกราคม 2562 26,999 8,000
11 - 15 มกราคม 2562 26,999 8,000
15 - 19 มกราคม 2562 25,999 8,000
16 - 20 มกราคม 2562 26,999 8,000
17 - 21 มกราคม 2562 26,999 8,000
18 - 22 มกราคม 2562 26,999 8,000
22 - 26 มกราคม 2562 25,999 8,000
23 - 27 มกราคม 2562 26,999 8,000
24 - 28 มกราคม 2562 26,999 8,000
25 - 29 มกราคม 2562 26,999 8,000
29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 25,999 8,000
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 26,999 8,000
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 26,999 8,000
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 25,999 8,000
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 26,999 8,000
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 26,999 8,000
01 - 05 มีนาคม 2562 26,999 8,000
05 – 09 มีนาคม 2562 25,999 8,000
06 - 10 มีนาคม 2562 26,999 8,000
07 - 11 มีนาคม 2562 26,999 8,000
08 - 12 มีนาคม 2562 26,999 8,000
12 - 16 มีนาคม 2562 25,999 8,000
13 - 17 มีนาคม 2562 26,999 8,000
14 - 18 มีนาคม 2562 26,999 8,000
15 - 19 มีนาคม 2562 26,999 8,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>