ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG AZNRT11 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP ZG AZNRT11 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง       นาริตะ- นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -
                    อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม       ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุดูไฟ Illuminations 
                    ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่สี่           นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
09 - 13 มกราคม 2562 23,999 8,000
10 - 14 มกราคม 2562 26,999 8,000
11 - 15 มกราคม 2562 26,999 8,000
12 - 16 มกราคม 2562 26,999 8,000
16 - 20 มกราคม 2562 25,999 8,000
17 - 21 มกราคม 2562 26,999 8,000
18 - 22 มกราคม 2562 26,999 8,000
19 - 23 มกราคม 2562 26,999 8,000
23 - 27 มกราคม 2562 25,999 8,000
24 - 28 มกราคม 2562 26,999 8,000
25 - 29 มกราคม 2562 26,999 8,000
26 - 30 มกราคม 2562 26,999 8,000
30 ม.ค. - 03 ก.พ.  2562 25,999 8,000
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 26,999 8,000
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันหยุด) 28,999 8,000
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 25,999 8,000
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 26,999 8,000
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 25,999 8,000
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 26,999 8,000
01 - 05 มีนาคม 2562 27,999 8,000
02 - 06 มีนาคม 2562 27,999 8,000
06 – 10 มีนาคม 2562 26,999 8,000
07 - 11 มีนาคม 2562 27,999 8,000
08 - 12 มีนาคม 2562 27,999 8,000
09 - 13 มีนาคม 2562 27,999 8,000
13 - 17 มีนาคม 2562 26,999 8,000
14 - 18 มีนาคม 2562 27,999 8,000
15 - 19 มีนาคม 2562 27,999 8,000
16 - 20 มีนาคม 2562 27,999 8,000
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 9,000 บาท **

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>