ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
ราคา: 24,888 บาท
รหัสทัวร์: JP IJP XJ111 HOKKAIDO AUTUMN 5D3N


รหัสโปรแกรม : JP IJP XJ111 HOKKAIDO AUTUMN 5D3N

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ผ่านชมสวนโอโดริ - โอตารุ

                 – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี    


วันที่สาม     โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง

                 – จุดชมวิวไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่สี่        ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour


วันที่ห้า       ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ
22 - 26 กันยายน 26,888  
 
ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท
8,500 34  
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 24,888 8,500 34  
6 – 10 ตุลาคม 27,888 8,500 34  
11 – 15 ตุลาคม 35,888 8,500 34  
13 – 17 ตุลาคม 35,888 8,500 34  
20 – 24 ตุลาคม 35,888 8,500 34  
24 – 28 ตุลาคม 32,888 8,500 30  
26 – 30 ตุลาคม 27,888 8,500 30  
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
1 – 5 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
7 – 11 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
9 – 13 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
14 – 18 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
21 – 25 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
23 – 27 พฤศจิกายน 27,888 8,500 30  
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 29,888 8,500 30  
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>