ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5วัน3คืน
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ66 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม: JP TTN XJ66 5D3N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง อัตาราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 25,888.- 7,900.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
01-05 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
02-06 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
03-07 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
04-08 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
05-09 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
06-10 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
07-11 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
08-12 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
09-13 ธันวาคม 2561 31,888.- 7,900.-
10-14 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
11-15 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
12-16 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
13-17 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
14-18 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
15-19 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
16-20 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
17-21 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
18-22 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
19-23 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
20-24 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
21-25 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
22-26 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
23-27 ธันวาคม 2561 29,888.- 7,900.-
24-28 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.-
25-29 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.-
26-30 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.-
27-31 ธันวาคม 2561 33,888.- 7,900.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 35,888.- 7,900.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 9,900.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 9,900.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 9,900.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.- 9,900.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 39,888.- 9,900.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3 39,888.- 9,900.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 35,888.- 7,900.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 35,888.- 7,900.-<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>