ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พรมแดง#6 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พรมแดง#6 5วัน3คืน
ราคา: 36,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN TG47 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : JP TTN TG47 5D3N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง  สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่  นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – เอ๊กซ์โปซิตี้ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
01-05 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
02-06 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
03-07 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
04-08 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
06-10 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
07-11 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
08-12 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
10-14 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
11-15 ตุลาคม 2561 39,888.- 8,900.-
12-16 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
13-17 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
14-18 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
15-19 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
16-20 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
17-21 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
18-22 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
20-24 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
22-26 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
23-27 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
24-28 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
25-29 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
26-30 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
27-31 ตุลาคม 2561 38,888.- 8,900.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 36,888.- 8,900.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 38,888.- 8,900.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 38,888.- 8,900.-
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 38,888.- 8,900.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 38,888.- 8,900.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>