ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 5วัน3คืน
ราคา: 37,900 บาท
รหัสทัวร์: JP GO GO2 NRTXJ003 5D3N XJ

รหัสโปรแกรม : JP GO GO2 NRTXJ003 5D3N XJ


กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง        สนามบินนาริตะ-สักการะหลวงพ่อโตองค์ยืน (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ฟูกูชิมะ
วันที่สาม        นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-เอโดะ วันเดอร์แลนด์-ชินจูกุ
วันที่สี่            วัดอาซะกุซะ-ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งชิบูย่า-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
วันที่ห้า          สนามบินดอนเมืองอัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
02-06 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
07-11 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
09-13 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
14-18 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
16-20 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
21-25 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
23-27 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 27,400 10,000
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>