ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5วัน3คืน
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN TR13 5D3N TR

รหัสโปรแกรม : JP TTN TR13 5D3N TR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ 
วันที่สี่ เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ – วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561 25,888.- 7,900.-
03-07 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
04-08 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
05-09 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
10-14 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
11-15 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
12-16 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
17-21 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
18-22 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900.-
19-23 ตุลาคม 2561 29,888.- 7,900.-
24-28 ตุลาคม 2561 27,888.- 7,900.-
25-29 ตุลาคม 2561 27,888.- 7,900.-
26-30 ตุลาคม 2561 27,888.- 7,900.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 26,888.- 7,900.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 26,888.- 7,900.-
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>