ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ชิลๆแหล่งช้อปปิ้ง ที่เที่ยวสุดคูล 7วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ชิลๆแหล่งช้อปปิ้ง ที่เที่ยวสุดคูล 7วัน4คืน
ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: JP GL KYO KOBE 7D4N JL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP GL KYO KOBE 7D4N JL
ชมซากุระ ชิลๆแหล่งช้อปปิ้ง ที่เที่ยวสุดคูล 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 
วันที่สอง      สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ  – วัดคินคาคุจิ  – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– ออนเซ็น
วันที่สาม      อาราชิยาม่า –ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ  – ย่านกิออน 
วันที่สี่          นั่งรถไฟสู่เมืองโกเบ – อิสระช้อปปิ้ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) รวมค่ารถไฟแล้ว
วันที่ห้า        อิสระช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า หรือ ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน
วันที่หก       วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ต – อิออน
วันที่เจ้ด       สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ     
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
5-11 เมษายน 61 55,900 52,900 52,900 49,900 9,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 9,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>