ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยกำแพงหิมะ 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยกำแพงหิมะ 6วัน4คืน
ราคา: 41,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG KIX01 6D4N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: JP ZG KIX01 6D4N XJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
วันที่สี่ โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
วันที่หก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ


 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
13 - 18 เมษายน 2561 59,900 10,000 51,900
17 - 22 เมษายน 2561 45,900 10,000 37,900
18 - 23 เมษายน 2561 41,900 10,000 33,900
19 – 24 เมษายน 2561 41,900 10,000 33,900
24 – 29 เมษายน 2561 41,900 10,000 33,900
25 – 30 เมษายน 2561 41,900 10,000 33,900
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 43,900 10,000 35,900
02 – 07 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
03 – 08 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
08 – 13 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
09 – 14 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
15 - 20 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
16 – 21 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
22 – 27 พฤษภาคม 2561 41,900 10,000 33,900
23 – 28 พฤษภาคม 2561 43,900 10,000 35,900<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>