ทัวร์ญี่ปุ่น อัพไพน์รูท สัมผัส กำแพงหิมะ 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น อัพไพน์รูท สัมผัส กำแพงหิมะ 6วัน4คืน
ราคา: 44,888 บาท
รหัสสินค้า: JP TTN TG37 FUJI ALPS JUMBO 6D4N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: JP TTN TG37 FUJI ALPS JUMBO 6D4N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต –                  Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
วันที่สี่ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น
วันที่ห้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่หก ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ 
อัตราค่าบริการ


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
15-20 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
16-21 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
17-22 เมษายน 2561 42,888.- 8,900.-
18-23 เมษายน 2561 43,888.- 8,900.-
21-26 เมษายน 2561 43,888.- 8,900.-
22-27 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
23-28 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
24-29 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
25-30 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.-
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.-
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.-
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.-
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.-
01-06 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.-
02-07 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
03-08 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
06-11 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
07-12 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
08-13 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
09-14 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
10-15 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.-
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>