ทัวร์ญี่ปุ่น 3เมืองญี่ปุ่นสุดฟิน 6วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 3เมืองญี่ปุ่นสุดฟิน 6วัน3คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: JP GL KYOTO OSAKA KOBE 6D3N JL
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP GL KYOTO OSAKA KOBE 6D3N JL

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
         กรุงเทพฯ –  สนามบินนาโงย่า
วันที่สอง      สนามบินนาโงย่า – เกียวโต - ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา
วันที่สาม      ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน
วันที่สี่          ฮาร์เบอร์แลนด์ - โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ - ไชน่า ทาวน (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน) รวมค่ารถไฟในการเดินทางแล้ว
วันที่ห้า        ปราสาทวาคายาม่า  – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – มารีน่า ซิตี้  -อิออน - สนามบินคันไซ
วันที่หก        สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง 2560 JL ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+
1 เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
14-19 กุมภาพันธ์61 รวมตั๋ว 39,900 39,900 39,900 36,900 7,900
22-27 มีนาคม 61 รวมตั๋ว 39,900 39,900 39,900 36,900 7,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋ว 19,900 19,900 19,900 16,900 7,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>