ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สัมผัสหิมะ เล่นสกี 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สัมผัสหิมะ เล่นสกี 6วัน4คืน
ราคา: 28,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU EASY LOVE SNOW IN HOKKAIDO 6D4N HB
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP CU EASY LOVE SNOW IN HOKKAIDO 6D4N HB

พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
วันที่สอง        ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
                     อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็น 
วันที่สาม        สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
วันที่สี่            ศาลเจ้าฮอกไกโด - ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า) – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ
วันที่ห้า           อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
วันที่หก          ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
24 – 29 ม.ค. 61 28,900.- 8,900.-
25 – 30 ม.ค. 61 28,900.- 8,900.-
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 61 31,900.- 8,900.-
01 – 06 ก.พ. 61 36,900.- 8,900.-
07 – 12 ก.พ. 61 39,900.- 8,900.-
08 – 13 ก.พ. 61 39,900.- 8,900.-
14 – 19 ก.พ. 61 35,900.- 8,900.-
15 – 20 ก.พ. 61 35,900.- 8,900.-
21 – 26 ก.พ. 61 35,900.- 8,900.-
22 – 27 ก.พ. 61 35,900.- 8,900.-
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 61 35,900.- 8,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 24,900 บาท
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>