ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง 6วัน4คืน
ราคา: 37,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG KIX03 SAKURA GRAND OSAKA 6D3N XJ
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP ZG KIX03 SAKURA GRAND OSAKA 6D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
       เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - เทศกาลแสงสี
                    
Nabana no Sato Winter Illumination – อิออน จัสโก้
วันที่สี่           นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า                  
                   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
วันที่ห้า         นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ 
วันที่หก        สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
27 มี.ค. – 01 เม.ย.  2561 37,900 8,000 29,900
28 มี.ค. – 02 เม.ย.  2561 37,900 8,000 29,900
03 – 08 เมษายน  2561 39,900 8,000 31,900
04 – 09 เมษายน  2561 40,900 8,000 31,900
10 – 15 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900
11 - 16 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900
12 – 17 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>