ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวน อุเอโนะ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวน อุเอโนะ 5วัน3คืน
ราคา: 27,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG TOKYO SAKURA STRONG 5D3D XJ
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP ZG TOKYO SAKURA STRONG 5D3D XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-
                    อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม       ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่           โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
20 – 24 มีนาคม 2561 27,900 8,000 18,900
21 – 25 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
22 – 26 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
23 – 27 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
24 – 28 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
25 – 29 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
26 – 30 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
27 – 31 มีนาคม 2561 29,900 8,000 20,900
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 29,900 8,000 20,900
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 29,900 8,000 20,900
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 29,900 8,000 20,900
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 29,900 8,000 20,900
01 – 05 เมษายน 2561 29,900 8,000 20,900
02 – 06 เมษายน 2561 30,900 8,000 21,900
03 – 07 เมษายน 2561 30,900 8,000 21,900
04 – 08 เมษายน 2561 30,900 8,000 21,900
10 - 14 เมษายน 2561 43,900 8,000 34,900
11 - 15 เมษายน 2561 45,900 8,000 36,900
12 - 16 เมษายน 2561 45,900 8,000 36,900
13 – 17 เมษายน 2561 45,900 8,000 36,900
14 - 18 เมษายน 2561 45,900 8,000 36,900
16 – 20 เมษายน 2561 31,900 8,000 22,900
17 – 21 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
18 – 22 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
19 – 23 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
20 – 24 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
21 – 25 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
24 – 28 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
25 – 29 เมษายน 2561 28,900 8,000 19,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 30,900 8,000 21,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 30,900 8,000 21,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>