ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เกี่ยวโต 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เกี่ยวโต 5วัน3คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: JP CU EASY SAY LOVE NAGOYA 5D3N JL
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : JP CU EASY SAY LOVE NAGOYA 5D3N JL
บินกับ Japan Airlines สายการบินระดับ 5 ดาว หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ปราสาทกุโจฮะจิมัง
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ
Mitsui Outlet  แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกช้อปปิ้งจุใจ 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – นาโกย่า
วันที่สอง          ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
                       – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้าน
 LITTLE KYOTO
วันที่สาม         
ปราสาทกุโจฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่             เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – วัดคินคะคุจิ – MITSUI OUTLET
วันที่ห้า           ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
22 – 26 มีนาคม 61 35,900.- 8,900.-
28 มีนาคม – 1 เมษายน 61 35,900.- 8,900.-
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 25,900 บาท

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>