ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ สกี แบ๊วกระจาย

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ สกี แบ๊วกระจาย
ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: JP TTN TR08 TOKYO FREEDAY 5D3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP TTN TR08 TOKYO FREEDAY 5D3N
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ 
วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมืองอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
04-08 ธันวาคม 2560 26,999.- 7,900.-
10-14 ธันวาคม 2560 23,999.- 7,900.-
16-20 ธันวาคม 2560 26,999.- 7,900.-
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>