ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน3คืน
ราคา: 37,999 บาท
รหัสสินค้า: JP SBT Hokkaido Winter Woww 5D3N TG
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : JP SBT Hokkaido Winter Woww 5D3N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก 
วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า –

ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
วันที่สาม อาซาฮีคาว่า – กิจกรรมบนลานหิมะ  ชิคิไซโนะโอกะ  – ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
วันที่สี่ ซัปโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ 
(ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร สำหรับกรุ๊ปต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น) – ช้อปปิ้ง JR STATION - โรงแรม
วันที่ห้า สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ
 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
กุมภาพันธ์  :  12-16 / 14-18 / 15-19 /
21-25 / 22-26 / 23-27
37,999.-  37,999.-  36,999.- 8,500.-
กุมภาพันธ์  :  14-18 39,999.- 39,999.- 38,999.- 8,500.-
กุมภาพันธ์  :  3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 /
 8-12 / 9-13  ( เข้าชม Snow Festival 2018 )
53,999.- 53,999.- 52,999.- 9,900.-
 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
มีนาคม :  1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 37,999.- 37,999.- 36,999.- 8,500.-
มีนาคม :  2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 38,999.- 38,999.- 37,999.- 8,500.-<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>