ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวออนเซ็น ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่ 6วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวออนเซ็น ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่ 6วัน3คืน
ราคา: 35,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG NRT13 6D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP ZG NRT13 6D3N FD
เที่ยวญี่ปุ่นพักออนเซ็น ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่ พิเศษสุดบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 
วันที่สอง       นาริตะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สาม       กระเช้าคาจิ คาจิ – ลานสกี – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 
วันที่สี่           หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
วันที่ห้า         นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า
วันที่หก        สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
09 – 14 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
10 - 15 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
16 - 21 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
17 - 22 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
23 - 28 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
24 - 29 มกราคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
14 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 37,900 37,900 37,900 8,000 27,900
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 37,900 37,900 37,900 8,000 27,900
06 – 11 มีนาคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
07 - 12 มีนาคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
13 - 18 มีนาคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
14 - 19 มีนาคม 2561 35,900 35,900 35,900 8,000 25,900
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>