ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบอาชิ EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D 3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบอาชิ EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO 5D 3N
ราคา: 28,900 บาท
รหัสสินค้า: JP ZG NRT11 5D3N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : JP ZG NRT11 5D3N FD
ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ตะลุยหิมะลานสกีีรีสอร์ท พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 
วันที่สอง       นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ
                    เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม       ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว
                     – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่           นาริตะ –วัดนาริตะ – โอไดบะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
10-14 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
11-15 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
12-16 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
17-21 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
18-22 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
19-23 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
24-28 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
25-29 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
26-30 มกราคม 2561 28,900 8,000 18,900
31 ม.ค.-04 ก.พ. 2561 28,900 8,000 18,900
01-05 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
02-06 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
07-11 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
08-12 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
09-13 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
18-22 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 28,900 8,000 18,900
28 ก.พ.-04 มี.ค. 2561 30,900 8,000 20,900
01-05 มีนาคม 2561 30,900 8,000 20,900
02-06 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
07-11 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
08-12 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
09-13 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
14-18 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
15-19 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
16-20 มีนาคม 2561 28,900 8,000 18,900
 
 
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>