ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน
ราคา: 47,900 บาท
รหัสสินค้า: JP-ZG -HOK11 -SNOW GRACE IN HOKKAIDO-6D- 4N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-ZG -HOK11 -SNOW GRACE IN HOKKAIDO-6D- 4N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ
                  -
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สาม      ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
                  – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  -
ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่          ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
                  -
MITSUI OUTLET
วันที่ห้า        อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 49,900 46,900 45,900 8,000 34,900
28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2561 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>