ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 35,999 บาท
รหัสสินค้า: JP-ZG -HOK10 -CHARMED SNOW IN HOKKAIDO-5D-3N-HX
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-ZG -HOK10 -CHARMED SNOW IN HOKKAIDO-5D-3N-HX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สาม
      หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
                   – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สี่
          เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
                   -
DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่ห้า
        ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต
-ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
2-6 กุมภาพันธ์ 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
01 - 05 มีนาคม 2561 37,999 36,999 8,000 27,999
02 - 06 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
08 - 12 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
09 - 13 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
15 - 19 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
16 - 20 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
22 - 26 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999
23 - 27 มีนาคม 2561 35,999 34,999 8,000 25,999 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>