ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน
ราคา: 57,999 บาท
รหัสสินค้า: JP-SBT07-GT-CTS-HOKKAIDO-SNOW-6D-4N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-SBT07-GT-CTS-HOKKAIDO-SNOW-6D-4N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก      สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)  
วันที่สอง    สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
               –
ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
วันที่สาม    อาซาฮีคาว่า – สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซโนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ / เลือก 1 อย่าง)
               –
เมืองยูบาริ
วันที่สี่       ยูบาริ – สนามบินชินชิโตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน – ซัปโปโร - ดิวตี้ ฟรี – หอนาฬิกา
                – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – สวนโอโดริ  ** เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 **
               -
ช้อปปิ้ง JR SAPPORO STATION – โรงแรม
วันที่ห้า      ซัปโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
                – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก
                – มิตซุย เอาท์เล็ท –
ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ – โรงแรม
วันที่หก     
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ

 
 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
กุมภาพันธ์  :  2-7 / 6-11 / 9-14    57,999.-  57,999.-  56,999.- 9,900.-
กุมภาพันธ์  :  3-8    59,999.-  59,999.-  58,999.- 9,900.-
 
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>