ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: JP-SBT06-GT-CTS-HOKKAIDO-WINTER-WOWW-5D-3N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-SBT06-GT-CTS-HOKKAIDO-WINTER-WOWW-5D-3N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก           สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)  
วันที่สอง        สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
                    –
ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
วันที่สาม        อาซาฮีคาว่า – สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซโนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ / เลือก 1 อย่าง)
                    –
ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
วันที่สี่            ซัปโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
                    – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
                    – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ 
                    (ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร สำหรับกรุ๊ปต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น)  – ช้อปปิ้ง JR STATION - โรงแรม

วันที่ห้า          
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
กุมภาพันธ์  :  12-16 / 14-18 / 15-19 /
21-25 / 22-26 / 23-27
39,999.-  39,999.-  38,999.- 8,500.-
กุมภาพันธ์  :  28 ก.พ. – 4 มี.ค. 40,999.- 40,999.- 39,999.- 8,500.-
กุมภาพันธ์  :  3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 /
 8-12 / 9-13  ( เข้าชม Snow Festival 2018 )
51,999.- 51,999.- 50,999.- 9,900.-
 
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
มีนาคม :  1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 40,999.- 40,999.- 39,999.- 8,500.-
มีนาคม :  2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 41,999.- 41,999.- 40,999.- 8,500.- 
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>