ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: JP -IJP97 -TOKYO FINN SNOW-5D-3N-TR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP -IJP97 -TOKYO FINN SNOW-5D-3N-TR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง        นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ – ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต –
                    คานากาว่า โออิโสะ    
วันที่สาม        ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต - คาวากูจิโกะ
วันที่สี่            สวนโอชิปาร์ค –  ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ชินจูกุ –
                    นาริตะ
วันที่ห้า          สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
เดือน  กุมภาพันธ์  61 
วันที่  1 – 5 / 6 – 10 / 8 – 12 / 15 – 19 / 20 – 24 / 22 – 26  ราคา  28,900 บาท
วันที่  13 – 17 ราคา   
25,900 บาท
วันที่  27 ก.พ. – 3 มี.ค. 61  ราคา  
31,900 บาท
เดือน  มีนาคม 61 
วันที่  1 – 5 / 6 – 10 / 8 – 12 / 13 – 17 / 15 – 19 ราคา  29,900 บาท
วันที่  20 – 24 ราคา  
31,900
บาท
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>