ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคา: 38,888 บาท
รหัสสินค้า: JP-TG14-TTN-HOKKAIDO ICE BREAKER-5D-3N-TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : JP-TG14-TTN-HOKKAIDO ICE BREAKER-5D-3N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง        สนามบินชิโตเช่  - เมืองฟุราโน่ –  สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า
                    - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
วันที่สาม       เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
วันที่สี่           เมืองซัปโปโร -
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
                   -
 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่
ห้า        
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์
14–18 กุมภาพันธ์ 2561 39,999.- 8,900.- 35+1
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 38,888.- 8,900.- 35+1
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 38,888.- 8,900.- 35+1
04–08 มีนาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1
08–12 มีนาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1
21–25 มีนาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>